Kallelse

Medlemmarna i Föreningen Värdighet ekonomisk förening kallas till extra årsmöte torsdagen den 18 juni 2015 klockan 14.00 i Långkatekesen, Stegeborg, Söderköping.

De punkter som kommer att avhandlas:

1. Mötets stadgeenliga utlysande.
2. Mötesordförande, sekreterare och justeringsman.
3. Fråga om bekräftande av tidigare årsmötesprotokoll.
4. Fråga om bedrägeri alternativt bedrägligt beteende och försök till grov stöld mm som föreningen utsatts för och fråga om åtgärder för att kräva skadestånd.
5. Fråga om bordlagt uteslutningsärende.
6. Fråga om föreningens förvaltande av Svenskt Psykiatricentrum AB och dess fortsatta verksamhet och ledning.
7. Justering och fastställande av föreningens stadgar.
8. Fråga om fördelning av nya andelar.
9. Kompletteringsval av styrelse.
10. Övriga frågor.
11. Mötets avslutande.

För styrelsen

2015.06.11

Christian Gergils